Berit Piepgras // architect

Agenda Ruimte voor de Stad – Escampologieën

Samen stad maken in het Stadsdeel Escamp, Den Haag

Ontwerpend onderzoek en participatieve stedenbouw
September 2015 tot september 2016 (Stadsdeelverkenning: februari 2016 – april 2016)
Opdrachtgever: Gemeente Den Haag

agenda-ruimte-voor-de-stad_berit-piepgras4

In Agenda Ruimte voor de Stad wordt gezocht naar methoden om bottom-up stadmaken en top-down-planning samen te laten komen. Een van de grootste uitdagingen voor Den Haag zijn in dit traject de binnenstedelijke verdichting en het herstel van het stedelijk weefsel. Vele aspecten van het project, zoals „new economy“ en grote sociaal-economische verschillen moeten in overweging worden genomen. In de Agenda Ruimte voor de Stad wordt inhoudelijk ingegaan op deze uiteenlopende uitdagingen en tegelijkertijd wordt er gezocht naar een nieuw organiserend vermogen van de gemeente.

De stadsdeelverkenningen maken hier onderdeel van uit. Verder zijn er stadsdebatten over verschillende thema’s georganiseerd en gesprekken met stakeholders gevoerd op verschillende schaal- en beleidsniveaus. Lees hier meer over het gehele project.

Door middel van meerdere participatieve sessies, interviews en desk top analyses is in dit project samen met bewoners, ondernemers en betrokkenen uit Stadsdeel Escamp een visie voor 2040 geformuleerd. De sessies zijn uitgewerkt als thema sessies. Onderwerpen zoals sport, groen en infrastructuur werden op deze manier besproken. Middels beelden en kaartmateriaal werd met de diverse stakeholders op een interactieve manier de ruimtelijke consequenties van verschillende mogelijke toekomstscenario’s besproken.

agenda-ruimte-voor-de-stad_berit-piepgras2

Voor ieder stadsdeel is er een ontwerpteam samengesteld. De stadsdeelverkenningen werden door Posad samengevat.

De uitkomsten van de sessies zijn gecombineerd met de inzichten uit de desk top analyses (van bestaande en beschikbare informatie en data-sets van zowel overheidsinstellingen als het bedrijfsleven, open data) en verwerkt tot een eerste schets en kernpunten voor een visie voor 2040. De gefaseerde ontwikkeling van dit gebied hebben we tevens in kaart gebracht. In het kort is dit de visie voor 2040:

Escampologisch

In 2040 woon je in groenstedelijk Escamp met een variatie in woonmilieus. Je hebt de beschikking over toekomstbestendige voorzieningen. De woningen en gebouwen zijn klimaatbestendig, klimaatneutraal en maken deel uit van de ecologische schakel.
De bereikbaarheid van het openbaar vervoer met de stad is zeer goed. Escamps huidige openbare ruimte, de groene gebieden en de intrinsieke kwaliteiten, zoals een gezonde leefomgeving met een grote diversiteit aan culturen, leeftijden en netwerken, zijn gekoesterd en versterkt.

agenda-ruimte-voor-de-stad_berit-piepgras8 agenda-ruimte-voor-de-stad_berit-piepgras7

agenda-ruimte-voor-de-stad_berit-piepgras6

 

agenda-ruimte-voor-de-stad_berit-piepgras5

Er zaten opvallende contradicties in (delen van) het stadsdeel. Zo is het stadsdeel vergeleken met de rest van Den Haag bijvoorbeeld een ruimtelijk fysiek zeer gezond gebied wat betreft onder anderen de luchtkwaliteit en groengebieden. De gezondheid van de bewoners scoorde echter laag in verhouding tot bewoners uit andere stadsdelen.
Een ander interessant aspect is de bereikbaarheid van het stadsdeel. In de beleving van veel bewoners van Den Haag ligt Escamp heel ver weg, terwijl in vogelvlucht gemeten vanaf het centrum het te vergelijken is met de afstand naar Scheveningen. Na 15 min fietsen is men in het centrum. Kijkend naar het OV blijkt de afstand van Escamp naar het centrum in tijd gemeten net zo ver te zijn als vanaf Zoetermeer naar het centrum.
Hier liggen volgens ons veel kwaliteiten en kansen, die inzetbaar zijn voor de ontwikkeling van een compacter en (nog) groener Escamp.

agenda-ruimte-voor-de-stad_berit-piepgras3

Overige aspecten, behalve „compact en groen“, die in ons onderzoek aan bod kwamen waren diversiteit, sociaal-maatschappelijke vraagstukken, alternatieve financieringsmodellen en waarden en MKBA’s (Maatschappelijke Kosten Baten Analyses). Door deze informatie te vergaren en door middel van mappings en andere visualisaties vertaalslagen te maken, hebben we een integraal plan en inclusieve ruimtelijke visie kunnen ontwikkelen.

agenda-ruimte-voor-de-stad_berit-piepgras

De agenda zoals vastgelegd en gepresenteerd op 14 sept 2016 zal dienen als onderlegger voor het ruimtelijk beleid van Den Haag en de op te stellen omgevingsvisie. Hiermee is de agenda vertrekpunt voor verdere gebiedsontwikkeling in Den Haag.

Lees hier de agenda.

Bekijk hieronder de beknopte versie van de visie 2040 van Escamp en download hier de hele poster.

 

Lees en download hier alle stadsdeelverkenningen en visies, inclusief de verkenning van Escamp.

Gemeentelijke stukken betreffende de agenda vind je hier.

Comments are closed.